• Herna Jinečáčku je otevřena celoročně všem návštěvníkům z Jinec i blízkého okolí (rodiče s dětmi, prarodiče, příbuzní, veřejnost)
 • Jinečáček se nachází ve 2. patře Společenského centra J. Slavíka, v Havlíčkově ulici č. p. 19 v Jincích.
 • Kočárky, kola, odrážedla a jiná přibližovadla je možné parkovat v přízemí budovy Společenského centra.
 • Děti i doprovod se vždy přezouvají.Obuv si odkládají v chodbě před vstupem do herny, svršky v šatně v prostorách herny. Přezůvky pro dospělé jsou k dispozici před vstupem do herny MC.
 • Návštěvník je povinen uhradit příspěvek (vstupné) dle platného ceníku, který vybírá služba. Platí pouze dospělý doprovod dětí.
 • Za dítě vždy odpovídá ve všech prostorách budovy Společenského včetně herny jeho dospělý doprovod.Pokud dítě použije nočník, je jeho doprovod povinen nočník vyprázdnit a důkladně umýt.
 • Doprovod dohlíží, aby děti neničily hračky a ostatní vybavení prostor. Před odchodem z Jinečáčku uklidí doprovod hračky po svých dětech.
 • Není dovoleno nosit jídlo nebo pití do prostoru s hracím kobercem. Na jídlo jsou vyhrazeny pro děti stoly a židle. Místo, kde dítě jedlo, je povinen uklidit jeho doprovod.
 • Vstup dospělým i dětem, které jsou nemocné nebo mají podezření na nemoc, není s ohledem na ostatní návštěvníky povolen.
 • Ve všech prostorách budovy Společenského centra J. Slavíka platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 • Jakékoli zranění nebo úraz je třeba nahlásit službě ihned, na pozdější hlášení nemůžeme být brán zřetel.
 • Je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu či omamných látek.
 •  Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník.
 • Pokud není uvedeno jinak, doprovod souhlasí s tím, že fotografie či videozáznamy pořízené v herně Jinečáčku a na akcích organizovaných Jinečáčkem smějí být použity k prezentaci a propagaci Jinečáčku.
 • V Jinečáčku třídíme odpad (sklo, papír, plasty, baterie a směsný odpad).

Doprovod dětí se vstupem do Jinečáčku a úhradou příspěvku za návštěvu Jinečáčku zavazuje dodržovat výše uvedený návštěvní řád. Nedodržení jakékoliv části návštěvního řádu je jeho hrubým porušením a provinivší může být službou z herny vykázán, a to bez náhrady příspěvku za návštěvu. Doprovod se tímto také zavazuje nahradit v plné výši případnou škodu na hračkách nebo jinou škodu na hmotném majetku  Jinečáčku nebo Společenského centra.

Návštěvní řád byl schválen výkonným orgánem Jinečáčkum z. s. dne 22. dubna 2016.